Obiectivele de la Bangkok privind economia bio-circulară-verde (BCG)

Obiectivele de la Bangkok privind economia bio-circulară-verde (BCG)
Reamintind Viziunea Putrajaya 2040, APEC își reiterează angajamentul de a urmări o creștere puternică, echilibrată, sigură, durabilă și favorabilă incluziunii în regiunea Asia-Pacific.
 
APEC este hotărâtă să continue să avanseze obiectivele sale de sustenabilitate într-un mod îndrăzneț, receptiv și cuprinzător pentru a aborda provocările și perturbările economice și de mediu sporite cu care se confruntă regiunea, pe baza angajamentelor noastre din Viziunea Putrajaya 2040 și a acțiunilor stabilite în Planul de acțiune Aotearoa (APA), pentru prosperitatea tuturor oamenilor noștri și a generațiilor viitoare.
 
Prin adoptarea Obiectivelor de la Bangkok, APEC merge mai departe în ceea ce privește conturarea modului de realizare a obiectivelor sale cuprinzătoare și ambițioase în materie de durabilitate și incluziune, consolidând și contribuind în același timp la acțiunile globale în curs de desfășurare. APEC a explorat abordări precum modelul economiei bio-circulare-verzi (BCG), care integrează trei abordări economice, în care tehnologia și inovarea sunt utilizate pentru a crea valoare, a reduce deșeurile, a avansa eficiența resurselor și a promova modele de afaceri durabile. De asemenea, acesta face apel la eforturi mai holistice pentru a obține o creștere mai echilibrată, incluzivă și durabilă. Astfel de eforturi ar trebui să se bazeze pe angajamentele și direcțiile de lucru existente ale APEC, precum și să ia în considerare noi aspirații pentru a promova obiectivele de sustenabilitate ale APEC.
 
APEC va mobiliza obiectivele și direcțiile de lucru existente în legătură cu următoarele obiective, domenii-cheie și obiective aspiraționale:
Sprijinirea eforturilor globale de a aborda în mod cuprinzător toate provocările de mediu, inclusiv schimbările climatice, fenomenele meteorologice extreme și dezastrele naturale, pentru o planetă durabilă, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea și reziliența, prin:
Contribuind la inițiative practice, ambițioase și concrete pentru tranziția către o viitoare economie globală rezilientă la schimbările climatice, care să se alinieze la eforturile globale, cum ar fi realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor Acordului de la Paris, precum și apreciind și sprijinind angajamentele respective ale membrilor APEC privind neutralitatea netă zero/neutralitatea în materie de carbon, recunoscând necesitatea urgentă de a aborda în mod colectiv schimbările climatice și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și necesitatea de a oferi sprijin internațional, inclusiv consolidarea capacităților și sprijinul tehnologic și financiar, care sunt factori-cheie în acest sens;
sporirea capacității de adaptare, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității la efectele negative ale schimbărilor climatice și la riscurile asociate, inclusiv prin integrarea măsurilor de adaptare în politici, strategii și planificare, precum și în pregătirea și gestionarea dezastrelor și a situațiilor de urgență;
consolidarea cooperării în vederea elaborării și a schimbului de politici și de bune practici, precum și a promovării de programe de consolidare a capacităților și de sensibilizare care să abordeze toate provocările legate de mediu și de climă și să sprijine creșterea durabilă;
asigurarea diversității și incluziunii în eforturile noastre colective de abordare a schimbărilor climatice;
promovarea tranziției către o energie curată și cu emisii reduse de dioxid de carbon prin diverse căi care să reflecte circumstanțele diferite din fiecare economie, consolidarea rezilienței energetice, promovarea securității energetice și asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile și fiabile, inclusiv prin încurajarea colaborării tehnice și a schimbului de bune practici și de experiențe. Recunoaștem importanța unor piețe energetice stabile și a tranzițiilor energetice curate. Luând act de progresele înregistrate până în prezent, economiile APEC discută obiectivele pentru consolidarea în continuare a capacității regiunii de a adopta energie regenerabilă și alte tehnologii energetice curate și cu emisii reduse;
Reamintind angajamentul nostru de a raționaliza și de a elimina treptat subvențiile ineficiente pentru combustibilii fosili care încurajează consumul risipitor, recunoscând în același timp importanța furnizării de servicii energetice esențiale celor care au nevoie și, pentru a atinge acest obiectiv, continuând eforturile într-o manieră accelerată;
Promovarea unor sisteme alimentare și practici agricole durabile, rezistente, productive și favorabile incluziunii, realizarea securității alimentare și a nutriției, reducerea pierderilor și a risipei de alimente, inclusiv prin încurajarea politicilor ecologice și reducerea la minimum a celor dăunătoare mediului, conservarea agrobiodiversității și consolidarea utilizării biotehnologiei agricole, a digitalizării și a altor abordări inovatoare;
promovarea cercetării, dezvoltării și implementării de tehnologii rentabile cu emisii reduse și zero, recunoscând că există o varietate de tehnologii și abordări disponibile;
Sprijinirea finanțării și a investițiilor în durabilitate și în acțiuni privind clima, inclusiv a asigurărilor pentru finanțarea riscurilor de dezastre și, dacă este cazul, a mecanismelor de stabilire a prețului carbonului și a mecanismelor de stabilire a prețurilor și a piețelor internaționale de credite de carbon, precum și explorarea opțiunilor de sprijinire a alinierii fluxurilor financiare la o economie mondială mai ecologică și mai curată, de exemplu taxonomii și alte abordări de aliniere.
 
Promovarea unui comerț și a unor investiții durabile și favorabile incluziunii și asigurarea faptului că acestea se sprijină reciproc cu politicile noastre de mediu prin:
Intensificarea activităților care sporesc stabilitatea, reziliența și durabilitatea lanțurilor de aprovizionare, precum și îmbunătățirea conectivității, inclusiv prin punerea în aplicare a Planului de conectivitate al APEC și prin promovarea cooperării și schimbul de bune practici în materie de achiziții publice ecologice;
avansarea lucrărilor privind facilitarea comerțului cu bunuri și servicii de mediu, pe baza discuțiilor privind lista APEC de bunuri de mediu și lista de referință a serviciilor de mediu și a serviciilor legate de mediu și a discuțiilor suplimentare privind impactul măsurilor netarifare asupra comerțului cu bunuri de mediu;
promovarea unor inițiative concrete privind comportamentul responsabil al întreprinderilor și practicile industriale de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), de exemplu prin dezvoltarea unor sectoare durabile în domeniul turismului, al producției, al agriculturii, al transporturilor și al logisticii, precum și a sectoarelor digitale și tehnologice ecologice și cu emisii reduse de dioxid de carbon;
Promovarea egalității de gen și a integrării economice, a incluziunii și a emancipării femeilor;
consolidarea rolului microîntreprinderilor, al întreprinderilor mici și mijlocii (MSME), inclusiv prin încurajarea formulării unei strategii actualizate a APEC pentru MSME ecologice, durabile și inovatoare, prin consolidarea capacităților pentru MSME în ceea ce privește practicile de durabilitate, cum ar fi abordările ESG și BCG, și prin colaborarea în vederea îmbunătățirii oportunităților pentru MSME de a fi competitive, specializate, inovatoare și de a se extinde pe piețele internaționale.
Promovarea conservării mediului, a utilizării și gestionării durabile a resurselor naturale, precum și a stopării și inversării pierderii biodiversității prin:
Consolidarea conservării și a utilizării și gestionării durabile a resurselor și ecosistemelor costiere și marine, precum și a pescuitului și acvaculturii durabile, inclusiv prevenirea, combaterea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și punerea în aplicare a Foii de parcurs APEC privind combaterea pescuitului INN;
continuarea eforturilor de prevenire și reducere a deșeurilor marine și a poluării cu plastic, inclusiv prin punerea în aplicare a Foii de parcurs APEC privind deșeurile marine;
consolidarea eforturilor de combatere a exploatării forestiere ilegale și a comerțului asociat, stoparea degradării ecosistemelor forestiere și promovarea comerțului și a consumului de produse forestiere gestionate în mod durabil și recoltate în mod legal;
depunerea de eforturi pentru a asigura diversitatea și incluziunea în vederea îmbunătățirii eforturilor noastre de menținere, conservare, gestionare și protecție a mediului și a resurselor naturale.
Avansarea eficienței resurselor și a gestionării durabile a deșeurilor pentru a ajunge la zero deșeuri prin:
Creșterea cooperării pentru a avansa abordările economiei circulare, inclusiv prin promovarea modelelor de afaceri circulare, precum și a politicilor de schimb și a celor mai bune practici, precum și a modelelor de producție și consum durabile.
Realizarea obiectivelor de mai sus și a celor trei motoare economice ale Viziunii Putrajaya 2040 necesită adoptarea unei abordări incluzive care să îmbunătățească calitatea vieții pentru toți membrii societății și să promoveze egalitatea de gen, precum și incluziunea economică și abilitarea IMM-urilor, a femeilor și a altor grupuri cu potențial economic neexploatat, cum ar fi popoarele indigene, după caz, persoanele cu handicap și cele din comunitățile îndepărtate și rurale, promovând, în același timp, rolul tinerilor. În plus, este nevoie de parteneriate mai puternice la nivelul întregii societăți și de abordări la nivelul întregului sistem în cadrul APEC, în special în toate forurile și subforurile, pentru a obține rezultate cuprinzătoare, coerente și care să se consolideze reciproc.
 
Prin intermediul mecanismelor relevante ale APEC ar trebui să se accelereze următorii factori favorizanți:
Cadre de reglementare favorabile și agile și un mediu de afaceri favorabil, inclusiv prin reformă structurală, bune practici de reglementare și cooperare internațională în materie de reglementare, în special prin avansarea punerii în aplicare a Agendei APEC consolidate pentru reformă structurală (EAASR) și luarea în considerare a constatărilor și recomandărilor din Raportul de politică economică al APEC din 2022 (AEPR) privind reforma structurală și o redresare ecologică în urma șocurilor economice și alte AEPR relevante pentru a informa politicile și abordările.
Consolidarea capacităților prin aprofundarea cooperării economice și tehnice, schimbul de experiențe și de cele mai bune practici pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii, transferul voluntar de tehnologie în condiții convenite de comun acord, precum și dezvoltarea incluzivă a resurselor umane, în special recalificarea și perfecționarea profesională pentru a stimula recrutarea, menținerea și promovarea unei forțe de muncă diverse.
Un mediu favorabil pentru dezvoltarea unei infrastructuri, a unei finanțări și a unor investiții de calitate, precum și pentru valorificarea în continuare a științei, tehnologiei, inovării și digitalizării.
 
 
Rețele de colaborare între sectorul public, sectorul privat, sectorul financiar, mediul academic, alte organizații internaționale și regionale, alte părți interesate relevante, precum și mecanisme din cadrul APEC și legate de APEC, inclusiv ABAC, Consorțiul centrelor de studiu APEC și observatorii permanenți ai APEC, și anume ASEAN, PECC și PIF.
Comitetele APEC și subforurile relevante vor integra și vor promova agenda de mai sus în strategiile și planurile de lucru respective, după caz, precum și pentru a aprofunda colaborarea interforuri. Secretariatul APEC va menține un compendiu permanent al acțiunilor și inițiativelor întreprinse și va furniza actualizări periodice înalților funcționari ca mijloc de revizuire a progreselor noastre pentru a contribui la procesul de revizuire a APP și în conformitate cu acesta. Înalții funcționari vor avea responsabilitatea generală pentru monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în cadrul obiectivelor de la Bangkok privind economia BCG. Promovarea agendei de sustenabilitate într-un mod cuprinzător și ambițios va sprijini traiectoria de creștere a APEC către un viitor puternic, echilibrat, sigur, durabil și favorabil incluziunii.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686