Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE – SESIUNEA 2018

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba invită tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară, să se prezinte la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de recrutare a candidaţilor. Pentru sesiunea de admitere din anul 2018 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

                a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

–       43 locurialocate Jandarmeriei Române;

–       6 locuri alocate SPP;

–       1 localocate SIE;

          – 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

              b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locurialocate SIE;
 • 8 locuri alocate SPP.

              c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locurialocate SIE;

d) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu21 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 2 locuri– Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
 • 1 loc– Managementul organizaţiei – Geniu;
 • 1 loc– Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
 • 2 locuri– Managementul organizaţiei – Auto;
 • 2 locuri– Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
 • 5 locuri– Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri– Administraţie publică – Logistică;

              e) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.

              f) Academia Tehnică Militară Bucureşti 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:

 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 2 locuri – Munţii, rachete, explozivi şi pulberi;
 • 5 locuri– Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 3 locuri– Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

g)Institutul Medico-Militar12 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară„Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).

h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV):

 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;

i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:

 • 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti8 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Auto;
 • 1 loc – Tehnică de comunicaţii;
 • 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
 • 1 loc– Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;

k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”5 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.

l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa66 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 7 locuri– Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 12 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ care asigură formarea inițială a personalului M.A.I. sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2018;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul  individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale.

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Suplimentar faţă de condiţiile legale și condițiile specifice menționate mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

Condiţii suplimentare

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către:

a) candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” Bucureşti din cadrul Spitalului Militar Central;

b) candidaţii la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Candidaţii vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obţinerea avizului apt îmbarcare, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul;

Avizul eliberat de structurile specializate cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestor probe.

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILORse constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

1. Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

2. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2018:

- atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie,  certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copie legalizată;

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g) o fotografie color 9x12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, CNP);

h)2 fotografii color 3x4 cm;

i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

            j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).

    Dosarele de recrutare ale candidaţilor în volum complet și corect întocmite vor fi depuse de către candidați personal la sediul I.J.J. Alba până la următoarele date limită:

-  pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale – 15.06.2018.

-  pentru şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”  – Fălticeni) se trimit către cele două şcoli militare de subofiţeri, până la data de 25 iulie 2018, (pentru sesiunea septembrie 2018) şi până la data de 14 decembrie 2018, (pentru sesiunea ianuarie 2019).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) - (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior care sunt declarați ,ADMIS" și care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență, pentru a fi inmatriculați in anul I de studii, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2018.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la  reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

   Cererile de participare/fişele de înscriere pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI) se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la 25 mai 2018, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI, până la data de 15 iunie 2018, iar pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la   23 noiembrie 2018.

Organizarea și desfăşurarea activităților de selecţie a candidaţilor

în vederea participării la concursul de admitere

Examinarea medicală a candidaţilor realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI din județul de domiciuliu/reședința candidatului şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile cu atribuții de recrutare.

Susţinerea probelor eliminatorii pentru instituţiile MApN

Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în perioada 7 - 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii. 

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI

    Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

    Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 24 august –  septembrie 2018 și în perioada 10 - 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018);

b) ianuarie - noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Desfăşurarea etapei de selecţie a candidaţilor

Contravizita medicală

 • Contravizita medicalăa candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.
 • Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul instituţiei de învăţământ.

Susţinerea probelor de aptitudini fizice

 •  Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică care nu susţin această probă) se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare (ANEXA nr. 3^1).
 • Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.
 • La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor

 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
 • legitimaţia de concurs;
 • actul de identitate;
 • pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi armei, respectiv specialităţii pentru care optează candidatul în raport de oferta educaţională prevăzută acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul instituţiei de învăţământ.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar / universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Detalii suplimentare se găsesc pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, la Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

 

 

 

 

Alba Iulia - un oraș verde

Proiectul “Alba Iulia - un oraș verde” este prima ecologizare făcută de către voluntarii clubului RotaKids din Alba Iulia. Această acțiune a avut loc sâmbătă, 12 mai a.c., în zona Schit. “ Am incercat să gasim o zonă cu probleme majore în ceea ce privește aruncarea deșeurilor în mod iresponsabil. “ Alba Iulia – un oraș verde” este un proiect prin care am dorit să oferim copiilor posibilitatea de a desfășura activități ecologice prin care să cultivăm interesul și dragostea membriilor pentru mediul înconjurator”, a declarat Vușdea Georgia Rafaela, membru fondator Rotakids Alba Iulia.

 

 

 

„Noaptea Muzeelor” la Casa Forum

Casa Forum se alătură evenimentului „Noaptea Muzeelor” printr-o serie de trei expoziții care au loc la sediul din Alba Iulia, str. Regina Maria, la nr. 18, sâmbătă, 19 mai 2018, începând cu ora 19.00.

Capul de afiș este reprezentat de expoziția „70/80/90”, care cuprinde fotografii ale orașului din anii '70 - '90. Vor putea fi văzute imagini cu Alba Iulia în perioada de construcție, cu celebrul tren „mocănița”, care a circulat prin oraș până în anul 1982, cu principalele obiective edilitare, precum și cu Cetatea Alba Carolina. Vor fi expuse și câteva instantanee ale lui Francisc Csonka, fotograf originar din Lugoj, care a surprins imagini ale orașului în anul 1991. Va fi o călătorie în timp, într-un oraș mic și liniștit, care a început să se dezvolte abia după ce a devenit reședință de județ, în anul 1968.

Vizitatorii vor mai putea admira „Harta (din oficiu) a orașului Alba Iulia” - văzută de Oana Barbonie și Solomon Stefan, precum și expoziția „Artist și cetățean” - o colecție de vederi cu lucrări de Dan Perjovschi.

 

 

 

După 23 de ani, testamentul politic al lui Corneliu Coposu a fost găsit

Fundaţia "Corneliu Coposu" împreună cu Asociaţia "21 Decembrie 1989" anunţă că au găsit, după două decenii, testamentul politic al celui care a fost numit de liderii politici străini şi de presa internaţională drept "cel mai moral şi mai important politician român după Revoluţie”, potrivit unui comunicat transmis News.ro și citat de Știripesurse.ro.

"Ani la rând după moartea lui Corneliu Coposu s-a vorbit despre faptul că Seniorul nu a lăsat naţiunii române un testament scris. Recent, am găsit testamentul întâmplător, după două decenii, în timp ce căutam documente scrise de Senior despre creştin-democraţie pentru lansarea unui apel de renaştere, eveniment pe care Fundaţia noastră îl pregătea la Bădăcin, satul lui Iuliu Maniu. Vrem să împărtăşim cu toţi românii această moştenire, în ziua de 20 mai, ziua de naştere a lui Corneliu Coposu”, anunţă Ionuţ Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei "Corneliu Coposu".

Duminică, la ora 15.00, la Sala Studio a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", va fi prezentat conţinutul olograf al testamentului politic al Seniorului.

Corneliu (Cornel) Coposu s-a născut pe 20 mai 1914, la Bobota, Sălaj şi a murit pe 11 noiembrie 1995, la Bucureşti. A fost liderul opoziţiei din România postcomunistă.

Absolvent de drept şi ziarist, om de încredere al liderului naţional-ţărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deţinut politic în condiţii foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.

După Revoluţia din 1989 a reîntemeiat oficial PNŢ sub numele de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi a fost preşedinte al PNŢCD-ului între 1990 şi 1995. În această calitate, el a fondat Convenţia Democrată Română, al cărei prim preşedinte a fost. Corneliu Coposu a fost ales senator în Parlamentul României în 1992.

Este înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic şi mai multe locuri publice îi poartă numele.

corectnews

 

 

 

Jandarmii albaiulieni în vizită la Grădinița “Dumbrava Minunată” din Alba-Iulia

Miercuri 16 mai a.c., preț de aproape două ore,  jandarmii albaiulieni au fost invitații preșcolarilor și cadrelor didactice de la Grădinița “Dumbrava Minunată” din Alba-Iulia în cadrul programului național Școala Altfel “Să știu mai multe, să fiu mai bun”.

Pentru început, jandarmi din cadrul Detașamentului I Jandarmi Mobil le-au explicat celor aproximativ 200 de copii pe înțelesul lor, rolul și atribuțiile Jandarmeriei Române în asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, după care a fost prezentat un material video despre exercițiile și misiunile specifice jandarmilor.

În cea de-a doua parte le-au fost prezentate copiilor o parte din materialele și tehnica de intervenție specifice jandarmilor, după care cei mici nu s-au lăsat pâna nu au probat toți echipamentele specifice precum și autospeciala de intervenție a jandarmilor.

La sfârșitul activităților desfășurate copiii s-au arătat deosebit de încântați de ce au văzut și au promis că vor deveni jandarmi când vor crește mari iar cadrele didactice au transmis mulțumiri și aprecieri jandarmilor albaiulieni pentru activitatea desfășurată.

DSCN9483.JPG

DSCN9485.JPG

DSCN9498.JPG

DSCN9519.JPG

DSCN9522.JPG

Pan-European Peace Forum Advocates European Leaders' Support for Peace in Korea

PRESS RELEASE

Frankfurt am main, May 12 – European experts and South Korean peace activists have voiced their support for peaceful reunification of the Korean Peninsula at the 'Pan-European Peace Forum' held in Frankfurt.

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), a Seoul-based peace NGO as in consultative status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC), organized the event to advocate international cooperation for global peacebuilding and support for the peaceful reunification of the two Koreas.

Chairman Man Hee Lee, a Korean War veteran, appealed to attendants of the forum, “More than anything else, a peaceful world without war would be the greatest legacy to hand down to our children. If a single country achieves peace, it does not mean the world has become peaceful. Peace has to be realized in the entire world. If each person walks in the path towards peace, peace will be accomplished in the global community.”

Frankfurt city council member Dr. Manfred F. Welker delivered a speech on the need for civil society’s active participation. Recalling the small gatherings in Leipzig that sparked peaceful demonstrations for Germany's reunification, he said what will bring two Koreas together is "not just government cooperation but - as we have seen from Nikolaikirche [St. Nicholas Church, Leipzig] - it will be by the collaboration and efforts of the people.”

Prof. Dr. Hans Köchler from Austria, president of International Progress Organization, said the issues of denuclearization and reunification of Korea are mutually reinforcing. He pointed out the prospect of a reunified Korea will be "the best security guarantee to both the North and the South.”

He also maintained that nuclear disarmament should be carried out not only in Korea but also in the rest of the world, saying “there must be no policy of double standards concerning disarmament obligations of states.” Dr. Köchler is serving as a member of HWPL Peace Advisory Council, a group of policy makers and experts from civil society for advancing peace in the international community.

At the end of the event, Dr. Welker presented to HWPL delegation a Letter of Support for the peaceful unification of the Korean Peninsula and global peace. As in line with its advocacy campaign for global peacebuilding, HWPL is collecting the Letters of Support from state officials to civil leaders, which aim to being sent to the leaders of two Koreas.

Meanwhile, HWPL, to build sustainable peace, is implementing peace education programs in various educational institutions and collaborating with educational experts and teachers worldwide to develop peace education textbooks and curriculums.

 

Noaptea Muzeelor - Programul PANTHEON 3D

Cu ocazia Nopţii Muzeelor, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, va organiza prin programul cultural Pantheon 3D, program cofinantat de A.F.C.N., de Primăria Municipiului Alba Iulia şi de muzeu prin contribuţie proprie, două prezentări expoziţionale spectaculoase  şi un atelier 3D în Muzeul Naţional al Unirii, la etajul I, şi în spaţiul Muzeului Principia.

NOAPTEA VEDETELOR DE MARMURĂ: SUPEREROUL HERCULES, VESELUL LIBER PATER, NECRUŢĂTOAREA NEMESIS (prezentare expoziţională, Etaj I, 20:00 – 1:00). În Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, la secţiunea de epocă romană, trei dintre piesele sculpturale romane excepţionale şi anume Liber Pater, Hercules Farnese şi Nemesis, vor fi prezentate publicului într-o manieră nouă de expunere, fiind însoţite de poveştile lor mitologice.

MYTHOLOGIA 3D. Mituri greco-romane – expresii artistice clasice şi moderne (Muzeul Principia, 19 mai, ora 18.00)

Reprezintă primul eveniment expoziţional complex organizat în cadrul programului cultural PANTHEON 3D . Vernisajule va avea loc sâmbătă, 19 mai, la ora 18:00, în spaţiul Muzeului Principia, şi va putea fi vizitată până în data de 1 august 2018. Evenimentul se desfăşoară cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, partener principal al programului.

Vă invităm cu această ocazie să călătoriţi în universul fabulos al Legendelor Olimpului, în timpul mitic al Zeilor şi Eroilor lumii greco-romane. Conceptul expoziţional combină creativ şi inedit piesele clasice de artă romană şi poveştile mitologice, cu interpretările artistice moderne ale elevilor de la Liceul de Arte “Regina Maria” din Alba Iulia. Piesele sculpturale expuse, reprezintă personaje şi scene mitologice greco-romane şi fac parte din colecţia de artă romană a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, cele mai multe dintre acestea fiind descoperite în situl Apulum.

ZEI PE DISPLAY – atelier interactiv de scanare și vizualizare 3D a sculpturilor romane (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Etaj I, 20:00 – 22:00).Cele două prezentări expoziționale vor dispune de dispozitive interactive cu ecran tactil care permit accesarea online și vizualizarea interactivă de către publicul vizitator a colecției de modele 3D a sculpturilor romane disponibilă pe https://sketchfab.com/MNUAI, prin intermediul platformei Sketchfab.com. Tot cu ocazia acestui eveniment, publicul vizitator va putea interacționa cu specialiștii implicați în digitizarea 3D și va putea asista la o demonstrație folosind echipamentele de scanare 3D utilizate în cadrul proiectului. Pe măsură ce proiectul nostru va avansa, această colecție virtuală va fi dezvoltată, cu scopul final de a fi integrată unor programe internaționale și naționale de renume, precum biblioteca digitală a Europei, Europeana.eu sau recentul lansat program al bibliotecii digitale a României, Culturalia.ro.

Programul cultural PANTHEON 3D urmăreşte valorificarea interdisciplinară a patrimoniului arheologic de epocă romană prin tehnologie modernă (documentarea şi digitizarea 3D a operelor de artă romană reprezentând divinităţi şi personaje mitologice din colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, realizarea unei unei colecţii virtuale şi a unei platformei interactive 3D – expoziţia mobilă), dar şi prin metode clasice (organizarea unor expoziţii temporare având ca tematică religia şi arta romană, publicaţii cu caracter de popularizare, ateliere şi prezentări pentru elevi şi studenţi).

Pentru România, PANTHEON 3D reprezintă un program complex de digitizare al patrimoniului şi un demers de pionierat. Programul PANTHEON 3D se află printre proiectele din domeniul patrimoniului cultural material, imaterial şi digital care se vor derula în anul 2018 sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.

 

 

 

BIBLIOTECA URBANĂ prinde contur la Alba Iulia

O alternativă neconvențională pentru petrecerea timpului liber în CEALALTĂ CAPITALĂ

Pe 16 mai va fi lansată Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală, un proiect pornit de la ideea  a doi tineri arhitecți locali, Octavia și Lucian Loiș (ȘEZI) . Pentru ca ideea să devină realitate, compania Transavia/ Well made in Romania a decis să susțină financiar acest concept neconvențional de bibliotecă urbană,  transformând viziunea celor doi arhitecți în 9 puncte de interes de pe harta orașului.

Proiectul presupune amplasarea unui număr de 10 căsuțe cu cărți, de tip mini-biblioteci, în 9 locuri reprezentative pentru oraș. În centrul orașului, cărțile vor putea fi „împrumutate” din fața Casei de Cultură a Studenților și de pe aleea din fața Colegiului Economic. Locul care concentrează activ cele mai multe rafturi cu carte este Cetatea: în fața Porții a IV-a, între cele două catedrale; în Parcul Custozza/Piața Cetății; în Parcul Unirii și pe Aleea Sfântul Eugeniu, sub podul ce face legătura între porțile a IV-a și a V-a ale Cetății. Ultimele trei mini-biblioteci se vor regăsi în Parcul Dendrologic, în Parcul „Chinezesc” din zona Colegiului ”Horea, Cloșca și Crișan”, respectiv în parcul din apropierea bisericii Sfânta Ecaterina.

Compania Transavia. Well Made in Romania, fondată în Alba Iulia și devenită liderul național al pieței cărnii de pasăre, este cea care a finanțat construirea tuturor celor 9 mini-biblioteci. Dr. Ing. Ioan Popa, președintele C.A. al Transavia spune că „Responsabilitatea socială este o misiune pe care ne-am asumat-o și am impregnat-o în ADN-ul companiei, încă din prima zi de existență a acesteia. De-al lungul timpului, ne-am implicat activ, nu doar declarativ, în susținerea comunității locale, de la renovarea unor secții ale Spitalului Județean până la activități culturale cum este, acum, Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală. Consider că tot ceea ce poate aduce un plus de valoare într-o comunitate atât de solidă, cum suntem noi, aici, în Alba Iulia, trebuie susținut”.

Fiecare dintre cele 10 mini-biblioteci urbane va avea un design unic, inovativ, de la forma unui creion până la cuburi subtile, cu modele repetitive. Liantul între ele îl reprezintă materialele alese de arhitecți pentru a fi folosite în construcție: lemn de frasin, metal, sticlă sau chiar rulmenți.

Această inițiativă vine și în sprijinul proiectului Metamorphosis, aflat în implementare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cartierelor cu accent și pe alte tipuri de nevoi pe care le au cetățenii și în special copiii, în ceea ce privește spațiul de locuit și de recreere.

Căsuțele vor găzdui cărți pentru diferite categorii de vârste, preponderent pentru copii, în spiritul proiectului Metamorphosis. Aprovizionarea acestora se va face din diferite surse, de la Biblioteca Județeană Alba sau Librăria Humanitas, care s-au implicat deja activ în proiect și până la companii sau chiar persoane fizice. Oricine are o pasiune pentru citit este binevenit în oricare din cele 10 mini-biblioteci din Alba Iulia. Albaiulienii sau turiștii aflați în vizită vor avea posibilitatea fie de a “împrumuta” o carte, cu condiția de a lăsa în mini-bibliotecă o altă carte pe care un alt cititor să o împrumute la rândul său.

Nicolaie Moldovan, City Managerul Municipiului Alba Iulia a declarat: „În Alba Iulia, poate mai mult decât oriunde altundeva, se practică, de secole, rezistența prin cultură. Iar cărțile sunt cele care ne-au ajutat nu doar să rezistăm, ci să și evoluăm. Nu pot decât să aplaud o inițiativă cum e Biblioteca Urbană, care facilitează accesul la carte într-un mod atât de simplu, creativ și neconvențional.“ În completare, Mircea Hava, primarul Municipiului Alba Iulia a declarat: „Să nu uităm că, nu mai departe de anul trecut, am sărbătorit 450 de ani de la tipărirea primei cărți aici, în Alba Iulia, de primul tipograf al orașului, Raphael Hoffhalter. Acum posibilitățile sunt altele însă esența s-a păstrat: fiecare pagină citită ne transformă într-un cineva mai bun decat eram înainte de a o citi“.

Despre METAMORPHOSIS

           ''Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii''- acronim: Metamorphosis, este un proiect proiect finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 si implementat de Municipiul Alba Iulia incepand cu anul 2017.

Metamorphosis este un proiect care urmărește să contribuie la dezvoltarea cartierelor cu accent pe nevoile pe care le au copiii în ceea ce privește spațiul de locuit și de recreere. Proiectul pornește de la premisa că atunci când un cartier se bucură de mulți copii în spațiile sale publice, acesta reflectă un indicator important al calității vieții și al durabilității acestui cartier.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în nu mai puțin de 7 țări: Austria, Germania, Italia, Olanda, Elvetia, Marea Britanie și România, reprezentată exclusiv prin Municipiul Alba Iulia.

Consorțiul de parteneri implicați în proiectul Metamorphosis este coordonat de austriecii de la  Forschungsgesellschaft Mobilitaet - Austrian Mobility Research Fgm - Amor Gemeinnutzige Gmbh – Austria, în calitate de lead partner și susținut de o serie de parteneri cu experiență: Synergo Mobilitat-Politik-Raum-Gmbh - Elveția, Municipalitatea Merano – Italia, Stichting Nhtv Internationale Hogeschool Breda  - Olanda, Consiliul Local Southampton  - Marea Britanie, Universitatea Southhampton – Marea Britanie, Municipiul Alba Iulia – România, Oekoinstitut Suedtirol/Alto Adige – Italia, Landeshauptstadt Muenchen – Germania, Technische Universitaet Dresden – Germania, Lendwirbel - Verein Für Nachbarschaftliche Stadtentwicklung – Austria, Gemeente Tilburg – Olanda.

 

 

 

 

Program special al autobuzelor STP de “Noaptea muzeelor”

COMUNICAT DE PRESĂ

PROGRAM SPECIAL pentru ''NOAPTEA MUZEELOR'', valabil în data de 19.05.2018, între orele 20:30 – 01:00

Societatea de Transport Public Alba Iulia vine în sprijinul celor care doresc să viziteze Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia cu prilejul ”Nopții Muzeelor”, prin introducerea unor curse dus - întors din mai multe zone ale orașului spre Hotel Cetate. Costul unui bilet este de 2,5 lei la dus, iar la întoarcere cursa este gratuită pentru toți vizitatorii muzeului, cu condiția ca aceștia să poată arăta biletul de intrare gratuită la muzeu.

RUTA 1 – DUS – GARĂ - ŞCOALA AVRAM IANCU-ROMTELECOM-UNIREA-ALBA MALL-AMPOI 3-ARDEALUL – PROFI – MERCUR – PIAŢĂ – SPITAL - SF. ECATERINA - REVOLUŢIEI 1989 – MACULUI - PARCARE HOTEL CETATE

RUTA 1 - ÎNTORS - PARCARE HOTEL CETATE-CLOŞCA-PIAŢĂ-MERCUR-STADION-ALSTING-AMPOI 3 – CASA DE PENSII – UNIREA - PIAŢA  ALESSANDRIA - ŞCOALA AVRAM IANCU -GARĂ

PLECĂRI DIN GARĂ - 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,30; 23,00; 23,30; 24,00; 24:30

RETUR DIN PARCAREA HOTELULUI CETATE - 21,00; 21,30; 22,00; 22,30; 23,00; 23,30; 24,00; 00,30; 01:00

RUTA 2 – DUS – AMBIENT - APRO HOREA - AMPOI 2- AMPOI 3-ARDEALUL-PROFI-MERCUR- PIAŢĂ-SPITAL-SF. ECATERINA - REVOLUŢIEI 1989-MACULUI-PARCARE HOTEL CETATE

RUTA 2 – ÎNTORS - CLOŞCA-PIAŢĂ-MERCUR-STADION-ALSTING-AMPOI 3 -AMPOI 1-POMPIERI-AMBIENT

PLECĂRI DIN STAŢIA AMPOI 2 - 20,35; 21,05; 21,35; 22,05; 22,35; 23,05; 23,35; 24,05; 24:35

PLECĂRI DIN STAŢIA AMPOI 3 - 20,37; 21,07; 21,37; 22,07; 22,37; 23,07; 23,37; 24,07; 24:37

RETUR DIN PARCAREA HOTELULUI CETATE - 21,00; 21,30; 22,00; 22,30; 23,00; 23,30; 24,00; 00,30; 01:00

 

Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viață

Ediția a IX-a, sâmbătă, 19 mai 2018

Sâmbătă, 19 mai 2018, ora 19.00 la Muzeul Naționala al Unirii Alba Iulia va avea loc deschiderea oficială a celei de a IX-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viață.

Noaptea Muzeelor este o manifestare culturală inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța în anul 2005. Acțiunea este patronată de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM).

Din anul 2010 la muzeul albaiulian manifestarea a debutat sub conceptul special de Noaptea în care istoria prinde viață, tocmai în ideea de a pune în valoare atât patrimoniului expozițional de care dispune, dar și impresionanta istorie a județului Alba și a orașului Alba Iulia.

Organizatorii evenimentului: Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Programul evenimentului Noaptea Muzeelor 2018

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ora 19:00

Deschiderea oficială

Reprezentație Garda Apulum

Ora 19:45

Parada Personajelor istorice

Orele 20:00 – 01:00

Istoria prinde viață în muzeu - peste 40 de personaje istorice

Atelier de machete

Noaptea vedetelor de marmură: Supereroul Hercules, Necruțătoarea Nemesis, Veselul Liber Pater (prezentare expozițională – programul cultural Pantheon 3D)

Orele 20:00 – 22:00

Zei pe display: atelier interactiv de scanare și vizualizare 3D a sculpturilor romane (programul cultural Pantheon 3D)

Ora 24:00

Moment muzical … Jazz

-Laura Orian

Strada Muzeului

Orele 22.00-01.00

Ateliere antice

 • batere de monede                                         ”plante magice” dacice
 • fierărie dacică                                                 pielărie
 • prelucrare os                                                  confecționat podoabe                                 

Ora 22:00

Reprezentație Garda Națională și Personalitățile Unirii

Orele 23:00 – 24:00

- Dansuri romane / Magna Nemesis

- Lupte de gladiatori/Ludus Apulensis

Museikon

Orele 20.00-01.00

Ateliere de grafică și pictură

Ora 21:00

Moment muzical. Jazz. Laura Orian

 

Subscribe to this RSS feed